Cel i misja

Celem ośrodka jest wspieranie rozwoju Podmiotów Ekonomii
Społecznej w subregionie ciechanowskim (powiaty: ciechanowski, mławski,
płoński, przasnyski, żuromiński

DOKUMENTY DO POBRANIA

Jak założyć spółdzielnię socjalną osób prawnych

wzory dokumentów dotyczących ubiegania się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
zamieszcza wzory dokumentów dotyczących ubiegania się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
dla uczestników/uczestniczek projektu
"OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CIECHANOWSKIM"

 Wnioski należy składać w biurze projektu ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie, pokój 220, II piętro, nie później niż w piątym miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego w godz. 7:30-15:00.

 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego i załączniki muszą być złożone osobiście lub przesłane pocztą na adres biura projekt.
Do niniejszego wniosku załącza się następujące dokumenty:
1.	zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,
2.	sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej spółdzielni socjalnej,
3.	oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu  przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (Załącznik nr 10) lub
4.	oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym,
w którym uczestnik projektu  przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach  podatkowych (Załącznik nr 11) lub
5.	zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu  przystępuje do projektu oraz
w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
6.	formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 12 ), zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
 załączniki znajdują się w dokumentach do pobrania