Cel i misja

Celem ośrodka jest wspieranie rozwoju Podmiotów Ekonomii
Społecznej w subregionie ciechanowskim (powiaty: ciechanowski, mławski,
płoński, przasnyski, żuromiński

O nas >> OWES W CIECHANOWIE

Projekt pt.: „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej,
prowadzony przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” w partnerstwie z Urzędem Miasta i Gminy Glinojeck. Okres realizacji projektu to 2,5 roku od 1.01.2013r. do 30.11.2015r. Trwałość projketu do 30.11.2017 r.
Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury wsparcia sektora ekonomii społecznej w subregionie ciechanowskim poprzez:
wsparcie szkoleniowe,
wsparcie doradcze,
rozwój partnerstwa lokalnego,
promocję ekonomii społecznej,
poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych,
kompleksowe wsparcie dla osób fizycznych w zakresie uruchamiania Spółdzielni Socjalnych.

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim świadczy BEZPŁATNE usługi w zakresie:
 • wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej:
 • dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych;
 • doradztwa (indywidualnego i grupowego);
 • szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;
 • usług wspierających rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej);
 • promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.


- wsparcie dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej poprzez:
 • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia spółdzielni socjalnej;
 • przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej do wysokości 20 tys. na osobę (członka);
 • wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/do 12 miesięcy,
- działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych.


Naszymi działaniami obejmujemy obszary:
 • CIECHANOWSKI
 • MŁAWSKI
 • PŁOŃSKI
 • PRZASNYSKI
 • ŻUROMIŃSKI
 • MIASTO CIECHANÓW


PERSONEL PROJEKTU
* od dnia 01.12.2015 r.:
Aneta Kszczotek- Dwórnik-
informacja, promocja, szkolenia, doradztwo prawne 
Aneta Kacprzak- doradztwo marketingowe
Rafał Bartłomiej Panfil- doradztwo ogólne , partnerstwa rozwojowe
Iwona Deręgowska - Celuch- doradztwo księgowe

* do dnia 30.11.2015 r.:

Aneta Kszczotek-Dwórnik – kierownik projektu
Adam Ziółkowski - koordynator zadań
Elżbieta Derbin – specjalista ds. szkoleń
Anna Sobiech, Aneta Kacprzak – specjalista ds. informacji i promocji
Janusz Kowalski – specjalista ds. dotacji
Rafał Bartłomiej Panfil – konsultant ds. ekonomii społecznej
Wojciech Jagielski- Specjalista ds. poszukiwania, testowania i przygotowania do wdrożenia produktów dla OWES i SS