Cel i misja

Celem ośrodka jest wspieranie rozwoju Podmiotów Ekonomii
Społecznej w subregionie ciechanowskim (powiaty: ciechanowski, mławski,
płoński, przasnyski, żuromiński

O nas >> EKONOMIA SPOŁECZNA

W dniu 5. marca 2013r. w „Hotelu Atena” w Ciechanowie odbyła się konferencja „Perspektywy rozwoju Ekonomii Społecznej” inaugurująca projekt pt. ”Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim”. Spotkanie rozpoczęła Pani Izabela Kowalska Prezes Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” witając przybyłych gości, między innymi przedstawicieli władz samorządowych z terenu powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, przasnyskiego, żuromińskiego, przedstawicieli lokalnych NGO, Instytucji Rynku Pracy, Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz pozostałych uczestników zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej.
Następnie głos zabrał Pan Marcin Burchacki, kierownik Oddziału  Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Ciechanowie, który omówił stanowisko reprezentowanej przez siebie instytucji w zakresie ekonomii społecznej. Wskazał podstawę prawną funkcjonowania spółdzielni socjalnych oraz zasady ich powstawania. Przedstawił także sytuację spółdzielni socjalnych w województwie mazowieckim na tle pozostałych województw. 
Założenia projektu, „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej, scharakteryzował konsultant ds. ekonomii społecznej Pan Rafał Panfil.
Ważnym i ciekawym punktem konferencji była prezentacja wybranych podmiotów ekonomii społecznej. Omówienia na własnym przykładzie dokonały: Przedsiębiorstwo Społeczne Garncarska Wioska sp. z o.o. z Nidzicy a także Spółdzielnia Socjalna MaM z Warszawy. Na stoiskach wystawienniczych można było zapoznać się z ich ofertą oraz dokonać zakupu wyrobów rękodzielniczych.
Bardzo ważnym aspektem funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej jest współpraca
z samorządami. Dobre przykłady takiego zjawiska omówiły Pani Joanna Augustowska, kierownik GOPS w Słupnie oraz Pani Ewa Żórawska, kierownik GOPS w Opinogórze, omawiając lokalne inicjatywy podejmowane w tym zakresie.
„Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej i wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Mazowsza” zaprezentował Pan Jarosław Żurowski, pracownik Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” w Radomiu.
Ważnym elementem wspierającym rozwój ekonomii społecznej jest partnerstwo publiczno-społeczne, temat ten podjął Pan Dariusz Węgierski przedstawiciel Wama-Coop Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej.
                Konferencja „Perspektywy rozwoju Ekonomii Społecznej” była doskonałą okazją do spotkania osób zainteresowanych tą tematyką oraz wymiany poglądów i doświadczeń w tym zakresie, stanowiła również szansę nawiązania dialogu pomiędzy organizacjami pozarządowymi i samorządem w zakresie wspólnych działań na rzecz Podmiotów Ekonomii Społecznej.