Cel i misja

Celem ośrodka jest wspieranie rozwoju Podmiotów Ekonomii
Społecznej w subregionie ciechanowskim (powiaty: ciechanowski, mławski,
płoński, przasnyski, żuromiński

Spółdzielnie socjalne >> HAVEN SPÓŁDZIELNIA SOCJALNE

W maju 2014r. -  utworzona została  spółdzielnia socjalna HAVEN  z siedzibą we Władysławowie w gminie Opinogóra Górna. Wybór planowanej działalności uwzględnia przede wszystkim potencjał poszczególnych członków spółdzielni socjalnej i został tak przeprowadzony, by równorzędnie realizować cele biznesowe i społeczne. Działalność gospodarcza spółdzielni HAVEN jest oparta na czterech głównych filarach/segmentach, które kształtują się następująco:
1) rekreacja i turystyka,
2) edukacja i doradztwo,
3) usługi ogólnobudowlane,
4) rękodzieło artystyczne.
 
Najintensywniej w ostatnim czasie rozwijają się usługi intelektualne, choć pozostałe także funkcjonują i wytwarzają przychód Spółdzielni.
 
W ramach usług związanych z rekreacją i turystyką należy wskazać na nieustanny postęp i rozwój tej dziedziny działalności o czym świadczy uzyskanie przez „HAVEN” Spółdzielnia Socjalna upoważnienia Ministra Sportu i Turystyki do przeprowadzania egzaminów żeglarskich na patent żeglarza jachtowego. W ramach projektu spółdzielnia zakupiła 7 osobowy jacht żeglowny TANGO 780S.  Powstanie w ramach Spółdzielni Żeglarskiego Ośrodka Egzaminacyjnego jest wielkim sukcesem. Obecnie rozpoczynający się sezon żeglarski dzięki temu upoważnieniu będzie jeszcze bardziej owocny, bowiem daje nowy rodzaj specjalistycznych usług, jakich na północnym Mazowszu do tej pory nie było. Z danych Ministerstwa Sportu i Turystyki wynika, że HAVEN jest jedynym ośrodkiem upoważnionym do przeprowadzania egzaminów żeglarskich, zarówno w subregionie ciechanowskim jak i na całym północnym Mazowszu, a intensyfikacja tych usług zachęca spółdzielnię do dalszych inwestycji w tym zakresie poprzez zakup drugiego już pełnomorskiego jachtu w ramach środków pozyskanych z TISE.
 
            Kolejny segment działalności który przynosi wymierne korzyści finansowe to edukacja i doradztwo. 24 października 2014 roku Spółdzielnia uzyskała wpis do państwowego rejestru tj. „Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Powiatu Ciechanowskiego” 130 wpisano „Centrum Edukacyjne LOGOS” dla którego „HAVEN” Spółdzielnia Socjalna jest organem prowadzącym. Dzięki temu zakres usług edukacyjnych mógł uzyskać nowy wymiar, nową markę i co najistotniejsze samodzielnie występować o środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację różnych projektów związanych z tym segmentem. Podkreślić trzeba, że od 1 grudnia 2014 roku tj. pierwszego dnia działalności CENTRUM zrealizowało szereg szkoleń i usług edukacyjnych. Przeszkolono blisko 100 uczestników w różnym zakresie, z czego największym powodzeniem cieszyły się realizowane przez Centrum kursy komputerowe na bazie ECDL. Kursy te realizujemy w ramach projektów unijnych zleconych przez różne podmioty partnerskie, do których spółdzielnia dociera. Obecnie HAVEN przygotowuje się do składania własnych projektów w tym zakresie, ma już odpowiednie przygotowanie i doświadczenie oraz własną bazę dydaktyczną złożoną z laboratorium komputerowego zgodnego z ECDL.
W ramach usług edukacyjnych spółdzielnia prowadzi także kursy z języka angielskiego, oraz kursy na kierownika wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz kursy dla opiekunów kolonijnych, na prowadzenie których uzyskała zgodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Podkreślić też trzeba, że Centrum Edukacyjne LOGOS złożyło także projekt w ramach Programu EEASMUS+ i obecnie oczekuje na wyniki konkursowe w tym zakresie, a pozytywny wynik dałby kolejną szanse na intensyfikację usług edukacyjnych.
 
            Działalność ogólnobudowlana jest wolno rozwijającym się segmentem działalności Spółdzielni jednak pomimo istniejącej konkurencji podejmowane są nieustannie działania do realizacji tych usług w szerszym zakresie. Obecnie w największym stopniu wykorzystywany do uzyskiwania przychodów, z tego rodzaju działalności jest sprzęt budowlany zakupiony w ramach projektu tj. minikoparka i zagęszczarka budowlana, które z początkiem wiosny 2015r. są intensywnie wykorzystywane do lekkich robót budowlanych realizowanych najczęściej na zlecenie osób fizycznych. W ramach tej działalności spółdzielnia podjęła kilka inicjatyw w zakresie realizacji zamówień publicznych, ale jak do tej pory bez większych rezultatów z uwagi na zbyt ograniczony zakres specjalistycznych usług budowlanych. Nadal w tej dziedzinie największym powodzeniem cieszą się usługi związane z układaniem kostki brukowej i wykonywaniem lekkich robót ziemnych. Na obecnym etapie „HAVEN” nie planuje dalszego rozwoju tych usług, choć współpraca z Ochotniczymi Hufcami Pracy i pozyskanie pracowników – stażystów daje pewne perspektywy, które jednak zależne są od rynku zbytu i pozyskania stałych klientów.
 
            Rękodzieło artystyczne realizowane jest jako wyrób biżuterii z materiałów nieszlachetnych oraz innych wyrobów z filcu a także materiałów i tkanin różnego typu, do dalszej odsprzedaży. Segment ten wykorzystuje elementy terapii zajęciowej z wykorzystaniem różnych metod plastycznych jak decoupage, orgiami, quailing i inne. Produkty są elementem wystawienniczym oraz będą mogły być prezentowane na różnego rodzaju targach (np. na „Targach Ekonomii Społecznej”) i wernisażach oraz w innych punktach handlowych, do dalszej odsprzedaży z wykorzystaniem różnych form sprzedażowych. Rękodzieło artystyczne jako ostatni segment prowadzenia działalności spółdzielni jest niezwykle istotne z punktu widzenia działalności pro społecznej, którą HAVEN rozwija przy znacznym zaangażowaniem jej członków. Nie jest to wprawdzie dochodowy rodzaj usług jednak nieustannie przypomina o społecznej misji spółdzielni socjalnych i   wartościach niesionych z tworzeniem podmiotów ekonomii społecznej.
Jak podaje Prezes spółdzielni Pan Rafał Janowski „utworzenie „HAVEN” Spółdzielni Socjalnej miało istotny wymiar dla jej członków, ale dało też szansę na urzeczywistnianie istoty ekonomii społecznej i jej rozwoju, czego dowodem są nasze inicjatywy i osiągnięcia oraz możliwość aplikowania o różnorodne środki finansowe na szczeblu krajowym (ASOS i FIO) i międzynarodowym (Erasmus+), które umożliwiają realizację założonej misji i wizji funkcjonowania Spółdzielni na rzecz trzeciego sektora. Powołanie także do życia Agencji Zatrudnienia i uzyskanie wpisu do państwowego rejestru za zgodą Ministra Pracy i Polityki Społecznej, daje wymierny przykład jak działalność 5 osób małej Spółdzielni może podejmować działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, dla osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie z różnych przyczyn. W ramach prowadzonej Agencji realizujemy poradnictwo i doradztwo zawodowe, co zaktywizowało co najmniej 15 osób, którym pomagamy na nowo pełnić role społeczne i zawodowe oraz wspieramy je w tworzeniu własnych miejsc pracy.”

 
Prezes Adres
Rafał Janowski Ul. Ciechanowska 3, Władysławowo,
06-406 Opinogóra Górna, tel. 795-642-995